Yasin Süresi

Yasin Süresi
Yazar aGRaSif

Bismillahirrahmanirrahim

1. Yasın  
 
2. Vel kur’anil hakiym  
 
3. İnneke le minel murseliyn  
 
4. Ala sıratım müstekıym  
 
5. Tenziylel aziyzir rahıym  
 
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun  
 
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun  
 
8. İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun  
 
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun  
 
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun  
 
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım  
 
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn  
 
13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun  
 
14.
İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun  
 
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun  
 
16. Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun  
 
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın  
 
18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym  
 
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun  
 
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn  
 
21. İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm mühtedun  
 
22. Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun  
 
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la yünkızun  
 
24. İnnı izel le fı dalalim mübın  
 
25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun  
 
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun  
 
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn  
 
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn  
 
29.
İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun  
 
30.
Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun  
 
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun  
 
32. Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna muhdarun  
 
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun  
 
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun  
 
35. Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun  
 
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun  
 
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun  
 
38.
Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym  
 
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym  
 
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun  
 
41.
Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun  
 
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun  
 
43. Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun  
 
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn  
 
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun  
 
46. Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn  
 
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın  
 
48. Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn  
 
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun  
 
50. Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun  
 
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun  
 
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun  
 
53.
İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun  
 
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun  
 
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun  
 
56.
Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun  
 
57.
Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun  
 
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym  
 
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun  
 
60. Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn  
 
61. Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym  
 
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun  
 
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun  
 
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun  
 
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun  
 
66. Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun  
 
67.
Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun  
 
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun  
 
69. Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn  
 
70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın  
 
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en’amen fehüm leha malikun  
 
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun  
 
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun  
 
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun  
 
75. La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun  
 
76. Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun  
 
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın  
 
78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım  
 
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım  
 
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun  
 
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım  
 
82. İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule lehu kün fe yekun  
 
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
wpDiscuz